Sprawozdania > Sprawozdanie z działalności za 2016 r.

Sprawozdanie z działalności

Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp.

za 2016r.

 

   W roku, za który składam sprawozdanie, Zarząd odbył 11 protokółowanych posiedzeń. We wszystkie piątki w każdym tygodniu (za wyjątkiem okresu świątecznego i okresu letnich wakacji) według opracowanego porządku wyznaczone osoby pełniły dyżur. Dla przypomnienia podaję, że Zarząd pracował w następującym składzie:

 • Maria Mielcarzewicz – prezes
 • Maria Kamińska – wiceprezes
 • Tomasz Pawlicki – skarbnik
 • Stefania Jaróżek-Rum – sekretarz
 • Dorota Jackowiak-Szaroleta – członek
 • Mieczysław Szymanowski – członek
 • Renata Orłowska – komisja rewizyjna
 • Elżbieta Kaczmarek – komisja rewizyjna
 • Krzysztof Joachimiak – komisja rewizyjna (w ciągu roku zrezygnował z pełnienia tej funkcji).

   W czasie dyżurów przyjmowano wnioski o oznaczenie grobów, przyjmowano materiały do biogramów i załatwiano inne sprawy, z którymi zainteresowani przychodzili.

   W 2016r. do najważniejszych spraw zaliczyć należy:

 • nadzór nad przebiegiem prac przy odlewaniu pomnika przygotowywanego na 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Razem z Burmistrzem i p. S. Jaróżek-Rum byliśmy w pracowni odlewniczej. Jak wiemy pomnik zjechał do Środy i nabiera patyny na terenie UK na ul. Szamarzewskiego.
 • realizację przyjętego w 2015r. planu prac związanych z przygotowaniem uroczystości 100-lecia wybuchu PW, rozpisanego na poszczególne zespoły i zadania obejmujące: gromadzenie środków finansowych, współpracę ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, współpracę z mediami i stowarzyszeniami, opracowywanie biogramów, budowę pomnika, realizację spektakli teatralnych i przygotowanie dekoracji miasta.

Jak to ten plan jest realizowany możecie Państwo przedyskutować i ocenić.

 • przygotowanie akcji znakowania grobów powstańczych.
 • organizację uroczystości 27 grudnia 2016r.

Na poszczególnych posiedzeniach Zarządu zajmowaliśmy się następującymi sprawami:

 • kolejnym uzupełnieniem tablicy pamiątkowej o nazwiska powstańców:

- Chełmiński Teofil

- Chmiel Stanisław

- Dukarski Franciszek

- Foltynowicz Józef

- Jankowska Urszula

- Jaśkowiak Stefan

- Łapiński Wawrzyniec

- Madalińska Maria

- Majchrzycki Mieczysław

- Parysek Kazimierz

- Polski Jan

- Przybylski Stanisław

- Rembowski Klemens

- Sikora Stanisław

- Sobieszczyk Adolf

- Taczak Marian

- Wize Krzysztof

- Wieland Stefan

Jak tylko pozwolą na to środki finansowe, będziemy to uzupełniać nadal.

 

 • podjęliśmy współpracę z Narodową Środą w zakresie prac związanych z oznakowaniem grobów. Organizacja ta przed 1.11. rozwiozła i rozwiesiła  na wszystkich cmentarzach w powiecie informację o akcji znakowania grobów powstańców,
 • podjęliśmy uchwałę w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek mikro. Ma to związek z ustawą z dn. 11.07.2014r. o zmianie ustawy o rachunkowości,
 • przystąpiliśmy do organizowania akcji znakowania grobów i tak:

1. sporządzono imienny wykaz rodzinnych grobów Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu komunalnym/parafialnym w Środzie Wlkp. poszczególnymi kwaterami,

2. ogłoszono konkurs na wzór znaku, wpłynęło 11 propozycji, z których wybrano projekt p. Adama Wójkiewicza ze Środy,

3. sporządzono i złożono w Urzędzie Powiatowym i Miejskim oferty na 10.000 zł na znaki. Na tej podstawie podpisano umowę na wykonanie 104 szt. znaków. Znaki zostały wykonane i przy udziale p. Wójkiewicza (za co bardzo dziękujemy) założone; 68 szt. na cmentarzu w Środzie, i na cmentarzach w: Nowym Mieście 3, Koszuty 1, Mądre 4, Śnieciska 3, Giecz 1, Nietrzanowo 1, Winna Góra 7, Solec 2, Murzynowo Kościelne 1, Mączniki 3. Wydano też 9 szt. na groby poza powiatem.    Przez cały rok za pośrednictwem średzkich gazet wzywaliśmy Rodziny do składania wniosków. Brałam udział w posiedzeniu sesyjnym w Nowym Mieście i w Krzykosach w celu nagłośnienia tej akcji. Z dużym zrozumieniem do tej sprawy podszedł Wójt Gminy Zaniemyśl, który przejął sprawę wniosków. Włączyli się też do tej akcji harcerze. Od miesiąca kwietnia br. wznowimy akcję uzupełniającą w Środzie i na innych cmentarzach.

4. Przed rozpoczęciem akcji znakowania grobów poinformowaliśmy ks. kanonika Janusza Śmigla o tym, co zamierzamy zrobić. Zapowiedział, że przekaże proboszczom z dekanatu o tej sprawie.  Uzgodniono przy tej okazji sprawy dot. organizacji uroczystości 27.12 i dekoracji Kolegiaty.

 • Apelowaliśmy do Rodzin i do pozostałych mieszkańców Środy o 1% odpisu z podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego – pozyskaliśmy z tej okazji 1.300,- zł, którą to kwotę przeznaczyliśmy na nagrody dla młodzieży szkolnej za udział w konkursach o tematyce powstańczej i na prelekcję dla dra Marka Rezlera. Nagrody wręczono w czasie akademii, która odbyła się 22.12.2016r. w Dniu Patrona Liceum Ogólnokształcącego.
 • Przekazaliśmy kwotę 300,- zł na renowację sztandaru Związku Powstańców Wielkopolskich, który znajduje się w L.O.
 • Sprowadziliśmy chorągwie powstańcze, które przeznaczone zostały  na nagrody dla młodzieży biorącej udział w organizowanych przez nas konkursach.
 • Wspólnie z Bibliotekami organizowaliśmy konkurs „Złoty Kałamarz”  - był to konkurs  poetycki o tematyce powstańczej. Zbiór tych wierszy zamierzamy wydać w 2017r.

Kontynuujemy konkursy na scenariusz zajęć poświęconych Powstaniu Wielkopolskiemu z elementami regionalnymi. Rozpisano i zakończono konkurs na mapę miejsc pamięci Powstania Wielkopolskiego. W tym ostatnim konkursie brało udział 16. młodzieży z L.O. Konkurs plastyczny tematycznie związany z Powstaniem Wielkopolskim realizowany jest przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 • W III kwartale 2016r. zbieraliśmy materiały do opracowania biogramów. Złożyliśmy do druku 12 biogramów, które ukazały się w XIII tomie. Nasza strona internetowa została uzupełniona o kolejne informacje.
 • Rozpoczęto akcję zbierania starych kłódek i kluczy. Pojemnik stoi na ul. Brodowskiej 28. Akcja została nagłośniona w gazetach średzkich. W akcję tę włączyło się przedszkole znajdujące się przy tej ulicy i młodzież z „Keglika”.
 • Przygotowaliśmy projekt wystawy, w związku z 100. rocznicą  wybuchu PW w Galerii na St. Rynku (fotografie, odznaczenia, dokumenty, wydawnictwa itp.) oraz na planszach stojących na St. Rynku. Będziemy czynić starania aby funkcję kustosza wystawy przyjęła p. Maria Gierczyńska z Kijewa.
 • Przyjęliśmy 11 nowych członków, chcielibyśmy aby było ich więcej.  Apelujemy o wprowadzenie do naszego Stowarzyszenia wnuków i prawnuków. Ktoś musi przecież nas zastąpić.
 • Złożyliśmy wniosek do Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. o nadanie nazwy Rondo Powstańców Wielkopolskich, w miejscu gdzie łączą się ulice 27 Grudnia, Karola Marcinkowskiego i Brodowska. Uroczystość nadania nazwy odbyła się 22 .12.2016r.
 • Zarząd wystąpił z wnioskiem do Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego o nadanie p. Marii Kamińskiej Medalu „Wierni Tradycji”. Medal został przyznany i w dniu 22.12.2016r. p. Maria Kamińska na Dniu Patrona w L.O. udekorowana została medalem przez prezesa Zarządu Gł. p. Tadeusza Musiała.
 • Podjęliśmy uchwałę w sprawie udostępnienia znaków na groby powstańców spoza naszego powiatu za odpłatnością w wysokości 100,- zł.
 • P. Dorota Jackowiak-Szaroleta brała udział w szkoleniu z zakresu opracowywania ofert, które składamy do Starostwa i do Urzędu Miasta. Oferty opracowywane przez nas są dobrze przygotowane. Pozyskujemy tą drogą środki finansowe na nasze statutowe cele i skrupulatnie się z nich rozliczamy.
 • Rezygnację z pracy w Zarządzie złożył p. Krzysztof Joachimiak i dlatego trzeba będzie dziś dokonać wyboru uzupełniającego do Komisji Rewizyjnej. Za dotychczasową pracę składamy podziękowanie.
 • Zajęliśmy się przygotowaniami związanymi z Dniem Patrona i wyjazdu 28.12.2016 do Warszawy. Podziękowania należą się młodzieży z L.O. i harcerzom z Sulęcinka. Informację szczegółową z wyjazdu do W-wy zamieściliśmy w Gazecie Średzkiej.
 • Rozliczyliśmy ofertę na zakładanie znaków przypadających na 2016r. Członkowie Zarządu jako wolontariusze zaangażowali się w tę akcję i złożyli stosowne oświadczenia. Składam podziękowania za zaangażowanie się w tę pracę i oczywiście proszę o to aby w tym roku również mogli się do tego włączyć.

   Przez cały rok uczestniczyliśmy w życiu naszej średzkiej społeczności, biorąc udział w organizowanych uroczystościach: Narodowej Środy, w święcie „Cud nad Wisłą”, Dożynkach, 50.leciu Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach, 15.leciu reaktywacji Bractwa Kurkowego, w uroczystościach 3 Maja, 11 Listopada, 17 Września, 18 Września i 20 Października.

Braliśmy udział w imprezie „Kulturowy zawrót głowy”, zorganizowanej przez Średzkie Towarzystwo Kulturalne, w formie wystawy poświęconej naszej działalności.

   Na 2017r. zakładamy:

 • kontynuowanie akcji oznakowania grobów Powstańców,
 • zbieranie materiałów i opracowywanie biogramów,
 • kontynuowanie rozpisanych konkursów, w tym „Złoty Kałamarz”,
 • zorganizowanie w październiku uroczystości związanych ze 140. rocznicą urodzin ks. Mieczysława Meissnera,
 • wydanie specjalnego opracowania z okazji 20-lecia Stowarzyszenia,
 • przy udziale Urzędu Miasta opracowanie  muralu o tematyce powstańczej,
 • będziemy składać wnioski do Rady Powiatu i Rady Miasta by rok 2018 ogłosić „Rokiem pamięci Powstania Wielkopolskiego”.

   Kończąc, składam podziękowanie za wspieranie naszej działalności  Staroście p. Marcinowi Bednarzowi, Burmistrzowi p. Wojciechowi Ziętkowskiemu, MPECWiK w Środzie i RSOP w Środzie za sponsoring. Członkom Zarządu dziękuję za zaangażowanie i dobrze układającą się współpracę.

                                                                                                              Maria Mielcarzewicz

powrót do menu