Sprawozdania > Sprawozdanie z działalności za rok 2017

S p  r a w o z d a n i e

Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej

z działalności za rok 2017 i plan na 2018 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 11 protokółowanych posiedzeń  Zarządu . Na każdym posiedzeniu  omawiane były sprawy bieżące, korespondencja itp. Można to wyczytać w protokółach z posiedzeń  które znajdują się na Sali obrad do wglądu .

Na styczniowym posiedzeniu dokonaliśmy oceny uroczystości 27 grudnia 2016 r wyciągając wnioski z  zauważonych niedociągnięć np. miejsca postoju autokarów, uroczystości w kościele to jest  miejsca gdzie ma stać replika sztandaru I Kompanii, a przede wszystkim zaniechania organizowania w ten dzień dalszego ciągu np. na strzelnicy chociażby ze względu na pogodę. Powstał  projekt zorganizowania znacznie wcześniej w miesiącu październiku,  uroczystości związanych ze 100 leciem wybuchu Powstania, rocznicy urodzin ks. Meissnera. Postanowiono zaprosić do współorganizacji Strzeleckie Bractwo Kurkowe.

W miesiącu lutym nawiązano kontakt z Panią Henryką   Noetzel Prezesem Stowarzyszenia Ziemia Zaniemyska w celu uporządkowania listy  zmarłych powstańców spoczywających na cmentarzu parafialnym w Zaniemyślu.  Oznakowywanie grobów na tym cmentarzu odbyło się  dwukrotnie 1 i 20 lipca  przy udziale rodzin. Ile grobów oznaczono można sprawdzić w rejestrze, który na naszą prośbę sporządziła Pani G. Nowaczyk za co dziękujemy. Poczyniliśmy starania w kierunku przygotowania zebrania sprawozdawczego za 2016 r , które odbywało się w tej samej Sali.

Ustaliliśmy wykaz nazwisk powstańców które zamieszczone zostały na tablicy przy Kwaterze .Dopisano: Joachimiak Szymon, Kaźmierczak Tadeusz, Krawczyk Aleksander, Lebiedziński Franciszek, Maćkowiak Marcin, Malecki Sylwester, Pietrzak Leonard, Sikora Antoni, Stachowiak Piotr. W tym samym miesiącu rozpisane zostały konkursy dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ze  w tej sprawie coś dzieje się wiemy na podstawie zgłoszeń o nagrody.  Podjęliśmy uchwałę o przyznaniu  Pani Dyrektor Szkoły nr 2 Elżbiecie Buczkowskiej dyplom uznania ( przypomnę, że wręczano go  na  ubiegłorocznym zebraniu sprawozdawczym).

 Rozpatrywaliśmy pierwsze propozycje co do wydania publikacji o naszym 20-leciu. Wnieśliśmy do Przewodniczących Rady  Miasta i Rady Powiatu o podjęcie uchwał  stanowiących że rok 2018 będzie rokiem pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, co stało się faktem. Skoordynowano zapowiadaną akcję z muralem i grupą rekonstrukcyjną.

W posiedzeniu, które odbyło się w dnia 7 kwietnia  udział brał V-ce Burmistrz p Ernest Iwańczuk. Omówiono dokładniej sprawę publikacji na 20-lecie Stowarzyszenia to jest autora, kosztów ,materiałów, fotografii, wyboru drukarni, wysokości nakładu. Przygotowano wstępną informację co do organizacji wystawy, wyboru kuratora itp. W dalszym ciągu zajmowaliśmy się  sprawą oznakowywania grobów, uzupełnienia nasadzeń na grobach powstańców na Kwaterze.

Oczywiście, nasadzenia zostały wykonane, ale jeżeli na grobach gdzie posadzone są  wieloletnie rośliny zielone przez całe lato a czasem i następne, leżeć będą plastikowe bukiety – zieleń żywa pod nimi wymrze! Apelujemy – może mniejsze te wiązanki ale z żywych kwiatów.

 Dokonaliśmy przeglądu muru okalającego Kwaterę. Jak na ten czas trzyma się dobrze.

Na posiedzeniu majowym  zajmowaliśmy się w dalszym ciągu akcją znakowania grobów, do Zaniemyśla  dołączył cmentarz w Solcu.

Złożyliśmy wniosek o nadanie Pani Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Środzie p. Annie Podbielskiej medalu „ Wierni Tradycji „ który został wręczony 22 grudnia 2017 r na uroczystościach Dnia Patrona. Dokonaliśmy  porządkowania listy członków  Stowarzyszenia . Skreślono z listy 7 osób ( zgon, nie regulowanie obowiązków statutowych).

W miesiącu czerwcu zajmowaliśmy się przygotowywaniem fotografii powstańców do skanowania na wystawę. Uzbieraliśmy 110 fotografii portretowych, które chcemy w całości wyeksponować. W sukurs tej sprawie przyszło nam Średzkie Towarzystwo Fotograficzne z p. Bartłomiejem Królem na czele. Jak się niedawno dowiedziałam pracę tą wykonuje Pani Marta Wieczorek która jest z nami.

Czekamy też na inne pamiątki dotyczące powstańców np. medali i legitymacji, znaków wojskowych i innych. Pamiątki przyjmowane będą  protokólarnie i po zakończonej wystawie zwrócone. Przyjmować je będziemy na dyżurach w każdy piątek od godz.14-16 w siedzibie Stowarzyszenia.

Po ukazaniu się książki Pani Wycięgowskiej  skonfrontowano napisy na tabliczkach znamieniowych na grobach na Kwaterze i  znaleziono różnice, które będziemy musieli uporządkować. Sprawą zajmiemy się dopiero w 2019 r  ze względu na brak środków finansowych na to zadanie.

Rozdzieliliśmy pomiędzy siebie zadania do wykonania w dniu 14 października 2017 r i  uznaliśmy za celowe aby w tym dniu promować publikację „ Tradycja pamięci Powstania Wielkopolskiego  1918/1919” autorstwa Pana dr Damiana Zielińskiego, który jest dziś razem z nami. Jak wiemy promocja się udała, rozdano w tym dniu 150  egzemplarzy tym, którzy byli z nami na Strzelnicy.

Na posiedzeniu w dniu 7 lipca  zajmowaliśmy się uzupełnieniem spisu powstańców na naszej  stronie internetowej i  domówieniem szczegółów  dotyczących uroczystości wyznaczonych na dzień 14.10.

W sierpniu dokonano ustaleń co do renowacji nagrobków rodziny Meissnerów  i Milewskich.  Odnowienia groby ks. Meissnera podjął się na naszą prośbę Cech Rzemiosł Różnych w Środzie  który zobowiązał się do wykonania renowacji  tablic na grobie Milewskich w  tym roku. Mamy za co dziękować. Ponieważ ustalono stan prawny grobowca Meissnerów ( rodzice Ks Meissnera ) odstąpiliśmy od dalszego ciągu prac.

Na wrześniowym posiedzeniu ( 8.9. ) rozpatrywaliśmy propozycje Wojewody co do możliwości pozyskania środków finansowych na renowację mogił  na cmentarzu parafialnym w Winnejgórze, naprawie części pomnika na Kwaterze tj miejsca gdzie  spoczywają powstańcy którzy zginęli w czasie działań powstańczych i zbiorowej mogiły pomordowanych 17 września i 20 października 1939 r. Wniosek opracowano i złożono. Czekamy na decyzję.

Wnieśliśmy do Burmistrza p. Wojciecha Ziętkowskiego  propozycję  rozpisania konkursu na mural i baner, składu komisji konkursowej.  Wszystko wykonano w terminie. Konkurs na mural wygrał Pan Zalesiński, a baner Pan Adam Wójkiewicz. Wyniki konkursu ogłoszone zostały w dniu 14.10,  wręczono nagrody. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostały zaprezentowane.,

Miasto Środa od paru już lat na dzień 27 grudnia dekorowane jest wyjątkowo. Chcemy aby do tego też włączyli się mieszkańcy miasta i dekorowali swoje domy również.  Mała ich część już to robi. Ale co z pozostałymi ? czyżby nie widzieli chociażby udekorowanej kolegiaty? Nie rozumiemy. Postanowiliśmy zorganizować kampanię pt” Wywieś flagę „. Zaprosimy  do tej akcji harcerzy.  Oni nam pomogą.

W październiku  złożyłam propozycje uporządkowania Kwatery Powstańców przed 1 listopada co zrobiono przy pomocy N.S. W dniu 27 grudnia ( rano ) rozłożono ponad 150 zniczy ufundowanych przez „ Wiarę Lecha „ na wszystkich grobach na Kwaterze, pod tablicami i na zbiorowej mogile.

Podjęliśmy uchwałę o nadaniu członkostwa honorowego naszego Stowarzyszenia bardzo nam życzliwym osobom:

 p. Wojciechowi Ziętkowskiemu  Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska

p. Marcinowi Bednarzowi Staroście Średzkiemu,

p. Wojciechowi Jankowiakowi V-ce Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego  z Poznania.

Nominacje  wręczono 14.10 i 27.12.2017 r

Uchwalono też przyznanie dyplomów dla Panu Bartłomiejowi Królowi, Panu Jerzemu Golbie i Panu Zbigniewowi Królowi. Dyplomy wręczono na uroczystościach w  dniu 14.10 na Strzelnicy Ś.Bractwa Kurkowego.

Odebrano  6 prac konkursowych z ogłoszonego przez nasze Stowarzyszenie konkursu na mural i baner. O rozstrzygnięciu konkursy mówiłam wcześniej .Wspólnie z Panią Katarzyną Kicińską dokonaliśmy wyboru z prac konkursowych młodzieży szkolnej propozycji do kalendarza, który został dziś Państwu rozdany. Proszę przyjrzeć się tym pracą, każda wsparta jest opisem .

Rozpoczęliśmy prace związane z przygotowaniem 27 i 28 grudnia.

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu jak zwykle oceniliśmy przebieg uroczystości 27 grudnia i niestety  mimo podstawienia busików nie wiele osób przejechało na Strzelnicę. A pogoda nie była najgorsza. Wyjazd do  Warszawy uznajemy za udany tym bardziej, że jechała z nami duża grupa młodzieży z Liceum, ZHP i ze Związku Strzeleckiego. Na tym samym posiedzeniu zdecydowaliśmy o zmianie lokalizacji banneru na ścianie dworca PKP. Podziękowaliśmy, ponieważ wystawiono  warunki  umieszczenia  banneru zaporowe – nie do wykonania.

Wybraliśmy inne miejsce, gdzie właścicielem jest Miasto. Złożyliśmy wniosek, a Pan Burmistrz się zgodził za co  oczywiście dziękujemy. Już od m-ca lutego 2018 r w G.Ś. ukazywać się będą artykuły poświęcone osobom i wydarzeniom związanymi z Powstaniem Wielkopolskim. Artkuły pisać będą członkowie Stowarzyszenia. Zachęcamy do czytania.

W 2018 r  chociaż niektóre prace wg rozpisanego planu są już wykonane  informuję ,że  dzięki dobrze układającej się współpracy z władzami Miasta, Powiatu Wojewody i Marszałka zaplanowane zadania rzeczowe  będą zrealizowane.

Plan ten obejmuje:

- przy udziale Ś .Bractwa Kurkowego ,PTTK , ZHP, Polonii Środa organizowane będą okolicznościowe strzelania, gry miejskie i I Bieg im .Powstańców Wielkopolskich . Będą nagrody dla uczestników, konkursy na medale itp.

-przy udziale młodzieży z L.O , Zw .Strzeleckiego ,Harcerzy i Strażaków  przygotowane zostanie

Przedstawienie plenerowe na Starym Rynku,

- rozstrzygnięte zostaną konkursy wcześniej jak mówiłam rozpisane w szkołach  w  Miejskiej Bibliotece, i w L.O np. na znaczek pocztowy,

- w dalszym ciągu zbierane są materiały do opracowania biogramów powstańców , pamiątek i fotografii na wystawę i na stelarze na Starym Rynku.

- kontynuowana będzie praca z oznakowywaniem grobów powstańców na cmentarzach w całym powiecie średzkim,

- wydamy tomik poezji po rozstrzygniętym konkursie  „ O złoty kałamarz”,

- sfinalizujemy wykonanie muralu na ścianie budynku wis a wis Wieży Wodociągowej i banneru na dworcu  PKP,

- na kwaterze powstańców  dokonana zostanie rewitalizacja zbiorowej mogiły pomordowanych i

 przeprowadzone będą prace przy wszystkich krzyżach przy grobach powstańców celem ich umocnienia.

- wydane zostaną okolicznościowe miniatury pomnika,

- przeprowadzona zostanie rewitalizacja grobów na cmentarzu parafialnym w Winno Górze.

Reasumując proszę zapamiętać że:

 12 listopada 2018 r. planowane jest otwarcie wystawy „ Powstanie Wielkopolskie” w Galerii na Starym Rynku na które już dziś zapraszamy,  jeżeli termin wyborów samorządowych  tego nie zmieni,

21 grudnia br. o godz. 10-tej  odbędą się  uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika na skwerze Powstańców Wielkopolskich przed gmachem L.O i  dalszy ciąg uroczystości w L.O.

27 grudnia br. o godz.14-tej na Starym Rynku przedstawienie plenerowe o którym już mówiłam, przejście do Kolegiaty, udział we Masz Świętej i przemarsz ulicami Miasta na Kwaterę Powstańców.

- 28 grudnia jak każdego roku pojedziemy do Warszawy wziąć udział w uroczystościach organizowanych  przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

- 29 grudnia br. Strzeleckie Bractwo Kurkowe zaprosi nas na strzelnicę,

- 3 0 grudnia br.  przeprowadzony zostanie I Bieg im Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp.

Na pewno pojawiać się będą  jeszcze inne propozycje  Stowarzyszeń i  Organizacji które wejdą  w               plan przedstawiony wyżej.

   Dziękując za współpracę członkom  Zarząd proszę o włączenie się wszystkich członków   Stowarzyszenia do kampanii mającej  za zadanie  nagłośnienie  tej  szczególnej daty 27 grudnia wśród swoich  Rodzin i znajomych, a przede wszystkim młodzieży bo to ona za chwilę będzie musiała przejąć po nas tą pałeczkę  tradycji pamięci o Powstaniu.

  Jeszcze raz pragnę podkreślić  że zamierzenia te  nie były by możliwe gdybyśmy nie pozyskali wprost ogromnej pomocy finansowej ze strony Miasta i Starostwa. Burmistrzowi, Staroście i wszystkim radnym Rady Miasta i Rady Powiatu należą się podziękowania.

Składam podziękowania za zaangażowanie w pracę Stowarzyszenia członkom Zarządu za nie szczędzenie swojego czasu na rzecz Stowarzyszenia.

 Maria Mielcarzewicz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej. Sprawozdanie złożone w dniu 9 lutego 2018 r na zebraniu sprawozdawczym.

powrót do menu